A projektről röviden
2017-07-12 15:29:07

 

Pályázat azonosítószáma: TOP-4.2.1-15 -BA1-2016-00005

Pályázat címe: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának komplex fejlesztése Mohácson

Projekt összköltsége: bruttó 148.807.634 Ft

Támogatás összege: bruttó 148.807.634 Ft (intenzitás: 100%)

Támogató döntés dátuma: 2017.05.29.

Támogatási szerződés aláírásának a dátuma: 2017.06.21.

A projekt várható befejezésének a dátuma: 2018.12.31.

 

Előzmények:

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-4.2.1-15 jelű, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Mohács Város Önkormányzata a FOETUS-CAR Humán Szolgáltató és Mezőgazdasági NKft-vel konzorciumban TOP-4.2.1-15 -BA1-2016-00005 azonosító számon regisztrált, 2016.06.28. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a TOP-4.2.1-15 felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.29. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett 148.807.634 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

 

A Projektről:

 

A projekt keretében a városban már meglévő szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának komplex fejlesztése valósul meg. A fejlesztés révén 7 szociális alapszolgáltatás újul meg (támogató szolgáltatás; család és gyermekjóléti központ; étkeztetés; közösségi ellátás; nappali ellátás, házi segítségnyújtás) a város három különböző intézményében. A fejlesztés egy új épület építését; egy meglévő intézményépület átalakítását, korszerűsítését valamint eszközbeszerzést tartalmaz. Az érintett intézmények közül kettőnek (Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ; Egyesített Szociális Intézmény) a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás a fenntartója, míg a harmadikat a FOETUS-CAR Nonprofit Kft. működteti (Foetus Szociális Központ). A projektjavaslat fő célja az érintett szociális alapellátások hozzáférhetőségének és minőségének a javítása.

 

1. projektelem – a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ jelenleg egy 110 m2 alapterületű épületrészben működik, melynek 4 irodájában 17-en dolgoznak.

Az épületben kevés hely áll rendelkezésre a szolgálat és a központ megfelelő működéséhez. Ebből fakadóan számos probléma adódik: dokumentációs feladatok ellátása nehézkes, mivel egy irodában öten is dolgoznak. Interjúszobák nincsenek, így az interjúkat az irodákban lehet csak megtartani. Ez az ott folyó munkák felfüggesztésével jár, mivel az ügyfél zavartalan, törvényes és eredményes problémafeltárása csak így valósítható meg. A túlzsúfoltság mindennapos, a váróterem és az épület helyiségei nem rendelkeznek megfelelő kapacitással és az akadálymentesítés nem teljes körű.

A projekt célja a Családsegítő alapterületének bővítése egy már meglévő, szintén önkormányzati tulajdonban lévő épületrésszel, és az így kialakult egység átalakítása, valamint a szolgáltatások zavartalan ellátásához szükséges berendezésekkel történő ellátása. A projekt megvalósulása eredményeként az intézmény hozzáférhetősége és minőségi feltételei nagymértékben javulnak. Az új infrastruktúra megteremtésével a szolgáltatás színvonala nagyságrendekkel jobb lesz. Emellett esélyegyenlőséget teremt a mozgáskorlátozott személyek ellátásában. A munkavégzés hatékonysága nő, az irodák zsúfoltsága megszűnik, így biztosítottá válnak az előírásoknak megfelelő körülmények a dolgozók és az ellátottak számára egyaránt.

 

2. projektelem - A Foetus-Car Nonprofit Kft. a Foetus-Car Szociális Központ keretein belül 2005 óta működtet szociális alapszolgáltatásokat a Mohácsi járás településein (26 db település). Főbb feladata a fogyatékos személyek saját lakóhelyükön, -környezetükben történő segítése, életvitelének megkönnyítése a lakáson kívüli szolgáltatások elérésének segítségével, valamint lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Fontos feladat továbbá a pszichiátriai betegek mentális és pszicho-szociális gondozása is, felvállalva a pszichiátriai betegek társadalmi kirekesztettsége elleni, küzdelmet, a társadalomba és a helyi közösségekbe való reintegrációjuk elősegítését, életminőségük javítását, mentális támogatásukat lakókörnyezetükben. A szervezet Szociális Központjának jelenlegi telephelye az infrastruktúrák minősége szempontjából nem alkalmas a szolgáltatások megfelelő szintű ellátására, nem rendelkezik az ellátáshoz szükséges helyiségekkel, eszközökkel. A projektjavaslat célja egy olyan intézmény létrehozása, ahol a közösségi pszichiátriai ellátást és a támogató szolgáltatást a jogszabályoknak megfelelve lehet biztosítani. Az intézmény otthont kíván adni személyre szabott, differenciált, csoportos foglalkozások és tréningek számára is. A projektelem keretében a támogató szolgálat számára egy darab 9 személyes mikrobusz beszerzése is megvalósul. A projekt eredményeképpen a szolgáltatást igénybevevők életminősége jobbá válik, esélyegyenlőségük javul, hatékonyabban valósulhat meg a gondozottak reszocializációja, rehabilitációja így a szolgáltatás a lehető legnagyobb mértékben tud megfelelni a valós és potenciális igényeknek.

 

3. projektelem - A Mohácsi Egyesített Szociális Intézmény a város idősvédelmi centruma, melyben az alap és szakellátási formák megszervezése integrált formában történik. Az intézmény alapellátásának kapacitás mutatói: étkeztetés : 180 fő részére napi egyszeri meleg étel biztosítása és házhozszállítása a hét minden napján; Házi segítségnyújtás keretében 35 fő részére személyi gondozást és 30 fő részére szociális segítést nyújt; házi jelzőrendszeres segítségnyújtásban 80 fő részére biztosít jelzőkészüléket; idősek nappali intézményében 30 fő gondozását látja el, ezen belül 7 fő részére demens nappali ellátást nyújt.

A pályázat keretében az étkeztetés, a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás fejlesztése a cél, mivel ezen szolgáltatások területén hiányos az intézmény eszközállománya. Az étkeztetés ellátásához szükséges eszközök hiányosak, ez miatt a legrászorultabbak nem tudják megfelelően igénybe venni a szolgáltatást. A meglévő eszközök elhasználódtak, cseréjük indokolttá vált.

Az intézmény Mohács városában és külterületi részein, mint Szőlőhegy és Újmohács látja a házi segítségnyújtás szolgáltatást. Mohács belterületén a gondozottak lakóhelyei között is nagy távolságok vannak. Belterületen a gondozottak megközelítésére a költséghatékonyság érdekében a gondozók kerékpárokat használnak, de ezekből nem áll rendelkezésre kellő mennyiség. A külterületi Mohács-Szőlőhegyen számos esetben csak szűk, autóval járhatatlan szurdokokon keresztül vezet az út a hegytetőre a gondozottak, sokszor komfort nélküli lakóhelyeire. Mohács- Szigeti részén pedig tanyasi környezetben élnek a rászorultak, ahol egy-egy tanya között is több km-t kell megtenni a gondozónak, hogy el tudja látni a gondozottjait. A távolság és a terepviszonyok miatt az úton töltött idő nagyon hosszú, ami miatt kevesebb rászorulóhoz tudnak eljutni a gondozók naponta.

A munkaszervezés hatékonyságában gondot okoz, hogy a mozgássérült gondozottak mobilizálásához, kerekesszékbe ültetésükhöz két főre van szükség, amely jelenetős napi munkaerőt von el. Jobb lenne, ha ezekben az esetekben is egy gondozó, emberi erő nélkül meg tudná ezt oldani betegemelő segédeszköz segítségével.

A nappali ellátás területén az idősek klubjában kültéri pihenésre kültéri bútorok hiányában nincs lehetőség. Különösen a demens személyek részére fontos egy pihenőkkel tagolt, biztonságos, akadálymentes kert létrehozása. A belső bútorzat elhasználódott, az éttermi székek már nem biztonságosak, így a környezet nem biztonságos. A pihenőszoba bútorzata is elhasználódott, kényelmetlen. A gondozottak nagy része egyedül élő idős ember, akiknek közeli hozzátartozói, más nagyvárosokban vagy külföldön élnek, így fokozódik az ügyintézés problémája a körükben, amelyek megoldása csak hosszú várakozás árán lehetséges, mivel az intézmény informatikai felszereltsége nem megfelelő.

A 3. projektelem célja a célcsoportok életkörülményeinek, a családok mindennapi működésének az elősegítése. Az otthonukban élők állapotának, önállóságának megőrzése, a meglévő képességek megtartása, a családok fizikai és mentális terheinek csökkentése. A demens betegek számára biztonságos, kiszámítható, belső és külső környezet kialakítása. A házi segítségnyújtásra várakozók számának a csökkentése, újabb rászorulók bevonása a szolgáltatásokba. Elérhető és megfizethető szolgáltatások nyújtása. Demens betegeket gondozó családok mentális támogatása. Összességében, hogy a rászorulók minél tovább maradhassanak saját lakókörnyezetükben, elkerülve ezzel a drágább bentlakásos intézményi forma igénybevételét, az azzal járó traumát, a hospitalizálódást.

A projekt eredményeképpen az étkeztetésben az étkezési higiéné javul. A házi segítségnyújtásban a kerékpárok és a segédmotor kerékpár beszerzésével lerövidül az úton töltött idő, így növekszik az egy ellátottra jutó idő, és annak minősége. Javul a munkaelosztás, és a munkahatékonyság. Az eddig hagyományos kerékpárral megközelíthetetlen ellátottakat is el tudják érni a segédmotor kerékpárral. Az elektromos betegemelő segítségével csökken az egy ellátottra jutó munkaerő igény, javul a munkaszervezés hatékonysága így több gondozottat lehet egy nap ellátni. A mozgássérült vagy ágyban fekvő gondozottak életminősége javul. Kiküszöbölhetővé válik az emelésből adódó munkahelyi baleset. Az Idősek klubjában, és különösen a demens gondozottak részére, a külső-és belső környezet biztonságossá válik. Csökken a bentlakásos intézményre nehezedő várakozói nyomás.